Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 4 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
2 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
3 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
4 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan