Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện công cộng Thư viện Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
2 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện công cộng Thư viện Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
3 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện công cộng Thư viện Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã