Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 172 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn HĐ tôn giáo ở 1 xã Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
5 Thông báo danh mục HĐ tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn HĐ tôn giáo ở 1 xã Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
6 ĐK thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 1 xã Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
11 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
12 Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
13 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do CQ, TC của VN cấp hoặc chứng nhận Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
14 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
15 Chứng thực việc bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
16 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
18 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến TS là động sản, QSDĐ, nhà ở Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
19 Chứng thực di chúc Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
20 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
21 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, QSDĐ, nhà ở Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
22 Chứng thực VB khai nhận di sản mà di sản là động sản, QSDĐ, nhà ở Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
23 Xác nhận HĐ tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
24 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
25 Yêu cầu bồi thường tại CQ trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
26 Đưa ra khỏi DS người có uy tín trong đồng bào DTTS Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
27 Công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
28 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
29 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
30 Cho phép cơ sở GD khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
31 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
32 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
33 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
34 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
35 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Công an xã, Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
36 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
37 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
38 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký thường trú
39 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân” Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
40 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
41 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
42 Thủ tục công nhận hòa giải viên Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
43 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
44 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
45 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
46 Quyết định mua sắm tài sản công có giá trị dưới 100 triệu đồng trên một gói mua sắm để phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
47 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
48 Quyết định bán tài sản Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
49 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
50 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tàn sản công Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
51 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
52 Quyết định tiêu hủy tài sản công Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
53 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Quản lý công sản UBND cấp xã UBND cấp xã
54 Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
55 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương Thủy lợi UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
56 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Cấp Xã
57 TT tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Cấp Xã
58 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
59 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo UBND cấp xã UBND cấp xã
60 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Cấp xã
61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
62 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
63 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
64 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
65 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
66 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
67 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
68 hủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã. (Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).
69 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã
70 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
71 Công nhận hộ nghèo, công nhận hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
72 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
73 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
74 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
75 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học Công nghệ và Môi trường Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
76 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi UBND cấp xã UBND cấp xã
77 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi Cấp Xã UBND cấp xã
78 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Lĩnh vực Trồng trọt Cấp Xã UBND cấp xã/phường
79 ĐK khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
80 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
81 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
82 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
83 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
84 Đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
85 Đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
86 Đăng ký khai tử lưu động Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
87 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
88 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
89 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
90 Đăng ký khai sinh Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
91 Đăng ký kết hôn Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
92 Đăng ký khai tử Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
93 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
94 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
95 Đăng ký giám hộ Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
96 Đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
97 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
98 Đăng ký lại khai sinh Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
99 Đăng ký lại kết hôn Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
100 Đăng ký lại khai tử Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
101 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
102 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
103 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
104 Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
105 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
106 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
107 Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
108 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số, KHHGĐ UBND cấp xã UBND cấp xã
109 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã An toàn đập, hồ chưa thủy điện UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
110 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã An toàn đập, hồ chưa thủy điện UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
111 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ Chính sách Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
112 Thủ tục hành chính giải quyết chế độ một lần đối với thân nhân của quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục vi Chính sách Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
113 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế Chính sách Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
114 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu là phục viên, xuất ngũ, thôi việc Chính sách Cấp Xã UBND cấp xã/phường
115 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) Chính sách Cấp Xã UBND xã
116 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân , người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến thanh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế có đủ từ 15 năm đến 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Chính sách UBND xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
117 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiế Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
118 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
119 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành, cán bộ xã phường thị trấn; công an xã, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết.) Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
120 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã phường thị trấn; công an xã, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã về gia đình (đối với đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm quyền giải quyết. Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân xã, phường (Hội đồng chính sách xã)
121 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngủ Chính sách Cấp Xã UBND xã
122 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước Chính sách Cấp Xã UBND xã
123 Thủ tục xác nhận đối với người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội chưa được giám định thương tật Chính sách Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú
124 Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ Chính sách Cấp Xã UBND xã
125 Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Chính sách Cấp Xã UBND cấp xã
126 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
127 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
128 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
129 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
130 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
131 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
132 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Nghĩa vụ quân sự Cấp Xã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
133 Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã
134 Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo Cấp Xã
135 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. UBND cấp xã
136 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
137 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
138 Tiếp công dân tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
139 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
140 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
141 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng chống thiên tai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
142 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng chống thiên tai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
143 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng chống thiên tai UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
144 Thủ tục cấp phù hiệu hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự Đường thủy nội địa - đường bộ UBND cấp xã UBND cấp xã
145 Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
146 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Đất đai - Môi trường UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
147 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tư pháp, Hộ tịch UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
148 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020 Dân tộc UBND các xã, phường, thị trấn UBND các xã, phường, thị trấn
149 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
150 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
151 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
152 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống;
153 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
154 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Cấp Xã
155 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
156 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã
157 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã UBND cấp xã
158 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan.
159 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND cấp xã, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan
160 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ sở trợ giúp trẻ em các cấp.
161 xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, UBND cấp huyện
162 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
163 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội Cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
164 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa - Lễ hội UBND cấp xã UBND cấp xã
165 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa - Lễ hội UBND cấp xã UBND cấp xã
166 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa - Lễ hội UBND cấp xã UBND cấp xã
167 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Văn hóa - Lễ hội UBND cấp xã UBND cấp xã
168 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa - Lễ hội UBND cấp xã UBND cấp xã
169 Hỗ trợ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
170 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do DD Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
171 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dd Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
172 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Lĩnh vực thuế UBND cấp xã UBND cấp xã